Innkalling

Årsmøte innkalling 2020

 

 

INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE

Det innkalles herved til digitalt årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland.

Korona pandemien og situasjonen rundt denne har preget oss alle de siste måneder. Heldigvis har smitten avtatt, og tiltakene rundt denne blitt lempet på de siste uker. Men på tross av dette velger vi å avvikle vårt tidligere innkalte og annonserte årsmøte digitalt. Dette fordi dagens smittevernsreglene tillater max. 50 personer samlet, og at vi derfor ikke risikerer å utelukke noen. Og ikke minst fordi vi har en viktig innkommet sak snarest å få avklart.

Vårt digitale årsmøte vil fungere på denne måte:
Vi ber alle ta tak i tidligere annonserte sakspapirer som er lagt ut på vår hjemmeside
rhf-rogaland.no, – eller som ble sendt dere som ikke har e-mail pr. post.

Vi ber om Godkjenning av:
1. Avvikling av vårt årsmøte digitalt på denne måte.
2. Innkallingen
3. Årsmeldingen
4. Revidert regnskap
5. Budsjett
6. Innkommet sak. Fisjon av lokalavdelingen med styrets positive innstilling
7. Valg.

Alle som har betalt medlemskontingent for 2020 har stemmerett. Ved å utelate å svare / tilbakemelde, blir din stemme registrert som blank.

Du kan tilbakemelde / kommentere de enkelte poster pr. e-mail, eller pr. post, men du må avslutningsvis bekrefte med Godkjent eller Ikke godkjent. Du kan kommentere / spørre om saker, og likevel Godkjenne. Husk å referere til nr. / sak(er). Stemmer du f.eks. Ja i fisjonssaken, tilbakemelder du: 6.Godkjent. Om Ikke godkjent må en oppgi årsak til dette.
Har du ingen bemerkninger / uenighet i sakene, er det nok å tilbakemelde Alt Godkjent.
Simpelt flertall av innkomne stemmer avgjør saken.

Så litt nærmere kommentar om de enkelte poster.
Revidert regnskap: Revisor har etter revidering av regnskapet oppdaget posteringsfeil i Resultatregnskapet / Balansen. Dette har ingen påvirkning av årets overskudd eller beholdninger. Men i god regnskapsskikk blir det derfor lagt ut / sendt ut på nytt.

Budsjett: Årets budsjett er etter Korona pandemiens utbrudd allerede ute av mål og mening.
Styret vil utarbeide nytt budsjett, som vil bli presentert etter dette årsmøtet.

Fisjonssaken: Blir fisjonen vedtatt, vil posten om Valg utgå. Nye valg vil komme i ekstraordinære årsmøter i begge de reetablerte lokalavdelinger.

Som referent har vi forslag om å nytte RHF Rogaland`s nylig konstituert sekretær Odd Terje Gundersen fra Stavanger. Og til å kontrollere innkomne stemmer, og underskrive endelig protokoll Knut Inge Knutsen fra Haugesund, og Ernst Arve Stangeland fra Sandnes.

Frist for tilbakemelding / kommentar med Godkjent / Ikke godkjent er satt til onsdag 17.juni.
E-post: post@rhf-rogaland.no Post: RHF avd Rogaland, Sandnesvegen 83, 4051 SOLA