Nye vedtekter

 

VEDTEKTER

For ny RHF avdeling sør Rogaland

 

VIRKEOMRÅDE / FORMÅL

§1 A. Rutebilhistorisk Forening avd. Sør- Rogaland er en lokalavdeling av Rutebilhistorisk Forening (RHF), som er en landsdekkende idèell forening. Lokalavdelingen er underlagt de vedtektene som er gjort gjeldende for RHF.

B. Lokalavdelingen er geografisk avgrenset langs Rogalands fylkesgrense i sør samt til
Boknafjorden , Nedstrandsfjorden og Jelsafjorden til grense Suldal i nord.

C. Lokalavdelingens formål er å fremme interesse og forståelse for den lokale rutebildriftens betydning, både i fortid og i nåtid. Foreningen skal samle dokumenter
og materiell av lokalhistorisk verdi for å dokumentere rutebilhistorien.

 

MEDLEMSKAP

§2 A. Medlemmer i RHF, bosatt innenfor en lokalavdelings geografiske virkeområde, er automatisk medlem i denne lokalavdeling. Men det enkelte medlem kan, dersom det
er et ønske, tillates å ha sitt registrerte medlemskap i en annen lokal avdeling.
Vedkommende har uansett adgang til medlemsmøter og årsmøter i den valgte
lokalforening, når medlemskapet er betalt.

B. 25% av innbetalt medlemskontingent fra medlemmer knyttet til lokalavdelingen
tilfaller denne. Lokalforeningen styrer egen økonomi.

C. Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår og fastsettes for et år av gangen av Landsmøtet i RHF. Kontingenten betales innen 15. januar i det aktuelle år.

D. Ved opphør av medlemskap kan ikke innbetalt kontingent eller gaver gitt foreningen kreves tilbake. Dette med unntak av bilder og materiell som lokalavdelingen låner av medlemmet.

E. Medlemskap i foreningen anses som støtte til foreningens virke og en må ikke handle i foreningens navn slik at denne kan settes i vanry. Ved misbruk av tillit eller medlemskapet, kan styret vedta advarsel eller eksklusjon.

 

ORGANISASJON

§3 A. Lokalavdelingen har følgende organer:
• Årsmøtet som er lokalavdelingens høyeste myndighet.
• Lokalstyret som leder lokalavdelingens daglige virksomhet.
Årsmøtet velger avdelingens styre. Alle lokalavdelingens medlemmer med gyldig medlemskap, har stemmerett (jmf. §2 A.).

 

ÅRSMØTET

§4 A. Lokalavdelingen avholder årsmøte innen 1.april hvert år. Innkalling og sakliste må være medlemmene i hende senest 3 uker før møtet. Foruten lokalavdelingens medlemmer, har medlemmer av hovedstyret i RHF tale og stemmerett.

B. Årsmøtet utnevner møteleder og referent samt 2 medlemmer til å underskrive
møteprotokollen.
Videre behandles:
• Årsmelding og -rapporter
• Regnskap
• Vedtektsendringer
• Innkomne forslag
• Valg

C. Årsmøtet velger:
• Leder 2år
• Sekretær 2år
• Kasserer 2år
• 2xStyremedlem 2år
• Varamedlem 1år

Andre verv:
• Valgkomitè på 3 x medlem
• Revisor

Det ene året velges Leder, Sekretær og ett Styremedlem samt et varamedlem.
Påfølgende år velges øvrige samt et varamedlem. Det nyvalgte styret velger selv
Leders stedfortreder blant Styremedlemmene. Ved valg skal det stemmes skriftlig
dersom det foreligger alternative forslag, eller når minst 2 medlemmer krever det.

D. Forslag om endring av vedtektene må sendes medlemmene sammen med Innkalling til Årsmøtet eller til ekstraordinær Generalforsamling. For endring av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Alle andre avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.                                                                                                                                                         

LOKALSTYRET

§5 A. Lokalstyret skal utøve RHF sine funksjoner innenfor lokalområdet, og det treffer alle beslutninger som ikke er lagt til Landsmøtet i RHF.

B. Lokalstyret møtes ved behov og er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har Leder dobbelstemme.

C. Lokalstyret har anledning til å nedsette særkomitèer ved behov. Disse rapporterer direkte til lokalstyret, og aktiviteter / regnskap vedlegges årsmeldingen. Lokalstyret utarbeider årsmelding, regnskap og budsjett som forelegges Årsmøtet.

 

AKTIVITETER

§6 A. Styret organiserer medlemsmøter, aktivitetskvelder, styremøter, opprettelse av særkomitèer, inntektsgivende aksjoner samt andre sosiale sammenkomster / treff for å
skape et samlende, aktivt miljø omkring rutebilhistorien.
Publikumsrettet formidling og arrangementer er særs viktige for å skape forståelse for
rutebilens betydning for samfunnet.

 

FORVALTNING

§7 A. Styret forvalter lokalavdelingens eiendeler i tråd med RHF sine vedtekter.

B. Møter og arrangementer bør så langt mulig kunngjøres for alle medlemmer av lokalavdelingen.

C. Protokoll fra Årsmøtet bekjentgjøres. Øvrige protokoller skal være tilgjengelige for medlemmene, dersom ikke annet i spesielle tilfeller er bestemt.

D. Revisor skal kontrollere lokalavdelingens regnskap og forvaltning. Til årsmøte skal revisor inngi melding om årsregnskapet, og om styrets disposisjoner forøvrig.

OPPLØSNING

§8 A. Ved avvikling av lokalavdelingen tilfaller dennes eiendeler Rutebilhistorisk Forening RHF. Etter forhåndsavtale kan det gjøres unntak fra denne regel, forutsatt at midlene tilfaller idèelle formål i tråd med foreningens intensjoner.
Eventuell gjeld må først dekkes.